Gestoria Mongay

Notícies · Articles
03/04/2017

Declaració de l'Impost sobre la Renda 2016

Declaració IRPF 2016

El día 5 d'abril s'inicia el termini de declaració de l'Impost sobre la Renda; fins el dia 30 de juny de 2017 pot presentar-se per internet l'esborrany de Renda i les declaracions de Renda i Patrimoni de l'exercici 2016. Excepcionalment, el termini finalitza el dia 26 de juny per a les declaracions de renda i patrimoni i esborranys amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte bancari.

 

L'administració tributària disposa d'un portal específic per gestionar la declaració; pot accedir a aquest portal seguint aquest enllaç.

 

L'impost sobre la renda continua sent un tribut complex; en una sola declaració tributen rendiments que es qualifiquen com sis components de renda diferents (treball, activitats econòmiques, capital mobiliari, capital immobiliari, imputacions de rendes, i guanys i pèrdues de patrimoni), que s'addicionen en dues bases diferents (la base general, per a aquells rendiments ordinaris o recurrents no derivats de l'estalvi), i la base imposable de l'estalvi (per a rendiments del capital mobiliari, o guanys i pèrdues de patrimoni). Cada base té regles específiques d'integració i compensació, i cada base té la seva pròpia tarifa (o conjunt de tipus) aplicables.

 

L'impost sobre la renda és un dels tributs més complexos del sistema tributari.

 

A més, atès que és un tribut de caràcter personal, ha de recollir les circumstàncies personals i familiars de cada contribuent, la qual cosa s'aconsegueix aplicant un conjunt de variables de càlcul (els mínims personals i familiars). Finalment, i a causa que és un tribut parcialment cedit, les comunitats autònomes tenen capacitat legislativa sobre alguns dels elements del tribut, per la qual cosa els contribuents tenen especificitats en funció de la comunitat autònoma en la qual resideixin.

 

L'Impost sobre la Renda és un tribut molt útil com a instrument de política legislativa, per la qual cosa és freqüent que es modifiqui a fi de preveure contingències de caràcter polític fiscal, a més de que, per la seva complexitat, cada any han d'afegir-se correccions per adaptar-ho a les necessitats conjunturals o per corregir la seva regulació per adaptar-la a la doctrina jurisprudencial. Tots dos factors el converteixen en un tribut objecte de freqüents modificacions en la seva regulació, la qual cosa dificulta encara més la seva aplicació.

 

Una mostra d'això és la reforma fiscal del 2015, que va afectar a diferents impostos. Però un dels impostos més afectats va ser l'impost sobre la renda de les persones físiques. Per aclarir dubtes sobre aquesta reforma, pot obtenir més informació sobre les modificacions de l'impost sobre la renda en relació amb el capital mobiliari en aquest enllaç; pot veure les reformes introduïdes al capital immobiliari (i, en particular, en els rendiments procedents de l'arrendament d'habitatges) seguint aquest enllaç.

 

La novetat en aquest exercici és que desapareix el programa PADRE, per la qual cosa els contribuents que no disposin d'un programa específic hauran de formalitzar la declaració per internet, sense necessitat de descarregar un programa específic. No obstant això, la complexitat de l'impost obliga a ser especialment curós a l'hora de fer la declaració o confirmar un esborrany de declaració.

 

La confirmació d'un esborrany amb dades errònies no impedeix la sanció de l'administració.

 

Perquè la confirmació d'un esborrany de declaració amb dades errònies no impedeix que l'Administració imposi sanció. Per això, una actuació realitzada de bona fe per un contribuent, que confirma un esborrany, desconeixent que les dades consignades són erronies, és un risc evident, ja que l'Administració presumeix que el contribuent coneix, entén i interpreta correctament el contingut de l'esborrany.

 

Per això, és recomanable revisar atentament l'esborrany, interpretar-ho correctament, entendre quines rendes inclou l'administració i si falta algun rendiment, conèixer com les sotmet a tributació, posar especial atenció en les despeses deduïbles i en el càlcul dels mínims i, en definitiva, no incórrer en sancions o fins i tot no tributar més del procedent, per causa dels errors que pugui tenir l'esborrany.

 

I, quant a la declaració, és important recordar que un estudi minuciós de cada cas i el coneixement de la normativa i de la doctrina administrativa i jurisprudencial permet declarar cada rendiment de forma òptima. És habitual que, per desconeixement o desatenció, no s'incloguin despeses o deduccions. Confieu en un professional especialitzat en dret fiscal. Tindreu la seguretat d'ingressar la quota justa.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome