Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
01/07/2005

Com combatre la morositat.

interès morositat en operacions comercials

Els observadors econòmics han detectat un increment de la problemàtica relacionada amb l'incompliment i els retards en les obligacions de pagament.

A fi de prevenir la morositat en operacions empresarials, és convenient recordar l'existència de diverses mesures que poden ajudar a combatre-la i, en particular, destacar les que us indiquem a continuació.

Cal assenyalar que les mesures indicades en els punts 1 a 4 NO són aplicables en operacions en que intervenen consumidors.

1. Exigibilitat d'interessos de demora des de la data d'incompliment de l'obligació de pagament.

S'estableix la possibilitat d'exigir interessos de demora fins i tot en defecte de pacte exprés entre les parts. Si no s'ha establert, és aplicable un interès de morositat que es caracteritza perquè és molt més elevat que el tipus d'interès legal del diner.

 

2. Establiment de terminis de pagament al venciment dels quals són exigibles els interessos.

En defecte de pacte entre les parts, s'estableix que el termini de pagament és de 30 dies  desde la data de recepció de la factura o des del lliurament de les mercaderies o des de la prestació dels serveis.

3. Exigibilitat d'indemnització per les despeses derivades del cobrament dels imports del deute.

Seran exigibles al deutor totes les despeses que tingui el creditor per reclamar l'import del deute, sempre que pugui acreditar-los. Entre aquestes despeses s'hi inclouen les de burofax, requeriments notarials, honoraris d'advocats, etc.

La indemnització no podrà ser superior a l'import del deute i, en cas de deutes superiors a 30.000,00 €, les despeses no podran ser superiors al 15% de l'import del deute.

Aquesta indemnització no serà exigible en cas de que hi hagi sentència judicial amb condemna en costes al deutor.

4. Inclusió de clàusules de reserva de domini en els contractes.

Poden establir-se contractualment clàusules en virtut de les quals el venedor conservarà la propietat de les mercaderies fins que no s'hagi produït el pagament total del deute. Com a mesura de conservació del dret, pot fins i tot pactar-se la retenció de la documentació acreditativa de la titularitat dels béns per part del venedor.

5. Nul·litat de clàusules abusives.

Per evitar abusos d'empreses en situació d'avantatge en el mercat, s'estableix la nul·litat de les clàusules pactades entre les parts sobre la data de pagament o les conseqüències de la demora que difereixin en el termini de pagament i al tipus d'interès de demora indicats anteriorment, quan tinguin un contingut abusiu en perjudici del creditor, considerant totes les circumstàncies del cas.

Per determinar si una clàusula és abusiva pel creditor, es tindrà en compte, entre d'altres factors, si el deutor té alguna causa objectiva per apartar-se del termini de pagament i del tipus legal de l'interès de demora indicats anteriorment.

També es tindrà en compte si aquesta clàusula serveix principalment per proporcionar al deutor una liquiditat addicional a expenses del creditor, o si el contractista principal imposa als seus proveïdors o subcontractistes unes condicions de pagament que no estiguin justificades pel fet que siguin les que l'imposin a ell.

Juntament amb les mesures indicades cal destacar l'existència del denominat procés monitori, que és un procés judicial que permet la reclamació de deutes sense la intervenció d'advocat i procurador, cosa que pot suposar una reducció de despeses de tramitació.

El procés monitori pot utilitzar-se per a la reclamació de deutes d'import inferior a 30.000,00 €, entre d'altres supòsits, quan el deute consti en un document signat pel deutor, o bé en documents mercantils expedits pel creditor com albarans, factures, telegrames, fax, etc.

La tramitació d'un procés monitori presenta determinades especialitats que poden convertir-lo en un procés idoni per determinats supòsits. Tanmateix, la conveniència de la seva tramitació com a alternativa a un procés judicial ordinari s'ha de valorar atenent a les circumstàncies del cas concret.

NORMATIVA:

* Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
* Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome