Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
01/04/2019

La regulació definitiva del control horari.

Sembla ser que hem arribat al final d'un procés en el que la llei ha tancat les diferències de criteri entre la Inspecció de Treball i la doctrina jurisprudencial en relació amb l'obligatorietat del registre de jornada.

La història recent de la regulació del control horari ha estat difícil de gestionar tant per les empreses com pels operadors jurídics. El tema s'ha caracteritzat per constants canvis de criteri que han produït inseguretat jurídica tant en els agents empresarials com en els juristes, que havien d'interpretar i canalitzar puntualment els canvis de criteri que s'anaven produint i la tasca dels quals era especialment complexa per la dificultat de garantir el compliment de la Llei i la inexistència de possibilitat de sancions en un entorn normatiu tan canviant.

 

Per a més informació sobre aquesta situació, pot consultar aquesta notícia.


Sembla ser que aquesta situació ha estat resolta de forma definitiva... per ara. Perquè el Govern ha publicat un Reial decret llei que modifica l'Estatut dels Treballadors, amb la qual cosa el tema sembla haver quedat resolt. Perquè la tècnica legislativa utilitzada per regular aquesta matèria ha estat la del Reial decret llei, que habilita al Govern per a dictar normes amb rang de Llei, sempre que existeixi una extraordinària i urgent necessitat. Però és de destacar que la regulació del control horari no és una qüestió de necessitat extraordinària i urgent. És una qüestió ordinària, un tema recurrent, i la seva regulació era necessària per a aclarir la situació existent, però no compleix el pressupost de fet d'aquesta tècnica normativa que està prevista i reservada per a altres situacions.


També és cert que aquesta inadequació de la tècnica jurídica utilitzada no tindrà conseqüències si la norma es convalida en el Congrés dels Diputats. Si això és així, aquesta regulació haurà estat realitzada per a quedar-se i les empreses hauran de portar, ara si, un registre de jornada per a tots els treballadors.


Les empreses hauran de portar un registre de jornada per a tots els treballadors.


Perquè la nova regulació obliga les empreses a disposar d'un registre de jornada. La normativa fonamenta aquesta obligació en el fet que l'existència d'extralimitacions de jornada contribueix de forma decisiva a la precarietat del mercat laboral, dificulta la conciliació de la vida familiar i laboral, i afecta a la retribució salarial. A més, disminueix la cotització a la Seguretat Social i redueix la recaptació, en cotitzar-se per unes bases que no es corresponen a les de la jornada realitzada.

 

Com concreta la normativa l'obligació de control horari?

 

La normativa ho concreta establint l'obligació a càrrec de les empreses de disposar d'un registre de jornada, que es caracteritza pel següent:

 

Configuració del registre de jornada com un dret dels treballadors.

L'empresa garantirà el registre diari de jornada. El registre de jornada es configura així com un dret dels treballadors.

 

Periodicitat del registre.

El registre de jornada haurà d'elaborar-se amb caràcter diari. La norma no permet, a priori, que el registre es formalitzi mitjançant resums setmanals o mensuals.

 

Contingut del registre.

El registre haurà d'indicar l'horari concret d'inici i finalització de cada jornada de treball de cada persona treballadora.

 

Model de registre.

La normativa no estableix un model concret de registre de jornada, per la qual cosa podrà establir-se el registre que consideri convenient.

Així i tot, el registre de jornada no serà establert unilateralment per l'empresa, sinó que s'establirà mitjançant conveni col·lectiu o mitjançant decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l'empresa.

 

Obligació de conservació del registre.

L'empresa conservarà els registres de jornada durant quatre anys i hauran d'estar a la disposició dels treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball.

 

Es de destacar que la infracció de la normativa reguladora de control horari i registre de jornada constitueix una infracció greu segons la normativa reguladora de les infraccions i sancions de l'ordre social.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome