Contacte
-
Mongay
Notícies - Àrea empreses

Nova regulació en el sistema de cotització per als treballadors autònoms

En data d'avui s'ha publicat la normativa reguladora del nou sistema de cotització per als treballadors autònoms.

 

Aquest nou sistema estableix que les persones autònomes cotitzaran en funció dels rendiments anuals obtinguts en el conjunt de les seves activitats econòmiques. Aquesta vinculació entre els ingressos i la base de cotització afegeix una complexitat important a tot el sistema de cotització.

 

Quins ingressos es tindran en compte per determinar la base de cotització?

 

A l' efecte de determinar la base de cotització, es tindran en compte els rendiments nets obtinguts per les persones treballadores autònomes durant cada any natural, per totes les seves activitats empresarials o professionals, incloent aquelles que realitzin com a socis o treballadors de societats mercantils o civils. Únicament s'exclouen els ingressos percebuts derivats de situacions que determinin obligació de cotitzar com a treballador per compte d'altri (tant en el règim general com en el règim d'assimilats).

 

El rendiment net es determinarà en funció de les regles de càlcul de l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. En el cas que el rendiment es determini pel mètode d' estimació directa, el rendiment computable serà el rendiment net de l' activitat incrementat en l' import de la quota de cotització a la Seguretat Social i aportacions a mutualitats alternatives del titular de l' activitat. En cas que el rendiment es determini pel mètode d'estimació objectiva (règim de mòduls), el rendiment serà el "rendiment net previ de mòduls" (o el "rendiment net previ minorat" en el cas d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes). Als rendiments nets així determinats, se' ls aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7 per cent.

 

En el cas de socis treballadors que cotitzin en aquest règim especial, s'hauran de tenir en compte no només els rendiments del treball percebuts de la societat, sinó també els rendiments dineraris o en espècie derivats de la seva condició de soci (dividends). A més, en aquest cas, el percentatge de deducció per despeses genèriques serà únicament del 3 per cent.

 

Quin serà el procediment per determinar la base de cotització?

 

Atès que el rendiment total anual és una dada que es coneix un cop finalitzat l' exercici econòmic, la norma obliga les persones treballadores a realitzar una previsió de la mitjana mensual de rendiments nets anuals. En funció d' aquesta previsió, cada persona treballadora escollirà la base de cotització que correspongui segons les taules que anualment establirà la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat.

 

Es publicaran dues taules de cotització: una taula general i una taula reduïda, que s' aplicarà únicament en cas que la mitjana mensual de rendiments nets anuals sigui inferior al primer tram de la taula general.

 

No obstant això, els familiars col·laboradors i els socis treballadors de societats no podran escollir una base inferior a la que s’establirà anualment com a base de cotització mínima per aquests col·lectius.

 

La base de cotització determinada en funció de la previsió de la mitjana mensual de rendiments nets tindrà el caràcter de provisional, i haurà de ser objecte de regularització.

 

Com es calcula la quota de cotització?

 

La quota de cotització es calcula aplicant els tipus de cotització establerts per a cada contingència a la base de cotització obtinguda per aplicació de les taules de cotització. Aquests tipus o percentatges de cotització s'establiran anualment per Llei de Pressupostos, i s'aprovaran tant per a contingències comunes i professionals, protecció per cessament d'activitat, i la formació professional.

 

En què consisteix la regularització de quotes?

 

La regularització consisteix en adaptar la cotització provisional als ingressos que realment s'hagin obtingut. Això és, consisteix en la determinació de les bases de cotització i les quotes mensuals definitives de cada any, i es realitza l'any natural posterior, en funció dels rendiments nets anuals comunicats per l'Administració Tributària a la Seguretat Social.

 

Si la cotització provisional és inferior a la base mínima del tram corresponent, la Seguretat Social notificarà la diferència a la persona treballadora, qui haurà de realitzar l'ingrés de la diferència durant el mes següent a aquell en el qual rebi la notificació, sense interessos ni recàrrecs.

 

Per contra, si la cotització provisional hagués estat superior a la corresponent a la base màxima del tram, la Tresoreria General de la Seguretat Social retornarà d'ofici la diferència entre totes dues cotitzacions, sense interessos. Aquesta diferència haurà de ser abonada abans del 31 de maig de l'exercici següent al qual la Tresoreria hagi conegut els rendiments computables. En conseqüència, si els rendiments es comuniquen en l'exercici següent al de la cotització provisional, el resultat és que la devolució podrà realitzar-se en el segon any posterior al de l'ingrés, la qual cosa implica un retard considerable, amb els inconvenients de liquiditat que això pot causar als treballadors autònoms.

 

Què succeeix en cas que una persona autònoma no presenti declaració de l'Impost sobre la Renda?

 

En cas que no es presenti declaració de l'Impost, o bé en cas que, havent-la presentat, no s'hagin declarat ingressos en règim d'estimació directa, serà aplicable la base mínima de cotització establerta a aquest efecte.

 

Què succeeix en cas que els rendiments declarats siguin posteriorment modificats?

 

L'estreta vinculació que s'estableix entre rendiment net i base de cotització complica també la cotització en cas de modificació posterior d'aquest rendiment. Això pot succeir com a resultat d'una actuació d'inspecció o d'un expedient de comprovació realitzada per l'Administració tributària, o bé per la presentació d'una declaració complementària per part de la persona treballadora, l'efecte de la qual seria un increment del rendiment net declarat. També podria succeir en cas d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidacions realitzada per l'interessat, i en aquest cas el resultat seria una minoració del rendiment net.

 

En aquest últim cas, la persona treballadora podrà sol·licitar la devolució de l'ingressat indegudament.

 

En cas que la modificació suposi un rendiment superior a l'aplicat a l'efecte de la regularització, l'Administració Tributària ho comunicarà a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè realitzi la corresponent regularització i determini els imports a ingressar.

 

Com s'implantarà el nou sistema?

 

La implantació del nou sistema es realitzarà de manera gradual, durant un període de nou anys, amb revisions periòdiques cada tres anys, encara que aquest calendari podria accelerar-se en cas que el Govern ho estimés oportú. Ja disposem de les taules del primer període triennal, que comprèn els anys 2023, 2024, i 2025.

 

La normativa deixa la porta oberta a la introducció de canvis en el programa d'implantació, sens dubte perquè el sistema és complex i requereix nombrosos canvis a nivell tècnic i organitzatiu en les diferents administracions públiques. Caldrà veure fins a quin punt l'administració és capaç de gestionar aquest repte amb eficiència i sense que les persones treballadores autònomes hagin d'assumir les conseqüències de les ineficiències i descoordinació entre les diferents administracions implicades.

Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres