Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
03/06/2021

Noves prestacions per cessament d'activitat de treballadors autònoms

Els autònoms podran continuar percebent prestacions per cessament d'activitat fins el dia 30 de setembre de 2021, d'import variable segons la seva situació.

Darrerament s'ha aprovat el Reial Decret-llei 11/2021, de 27 de maig, que inclou diverses mesures de protecció per a les persones treballadores autònomes. Indiquem a continuació les principals mesures.

 

Exempció en la cotització a la Seguretat Social.

 

Els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 estiguessin percebent alguna prestació pel cessament d'activitat, i sempre que no sol·licitin cap altra prestació per cessament, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social dels següents percentatges:

 

  • 90 % - Mes de juny
  • 75 % - Mes de juliol

  • 50 % - Mes de agost

  • 25 % - Mes de setembre

 

Aquesta exoneració es prorrogarà de manera automàtica sempre que la persona treballadora autónoma no sol·liciti cap altra prestació per cessament d'activitat. És una mesura adoptada per a aquells treballadors autònoms que ja puguin desenvolupar la seva activitat professional amb normalitat, i no precisin d'una altra prestació. D'aquesta manera, es veuran recompensats amb aquesta exempció.

 

Dret al cobrament de la prestació per cessament d'activitat.

 

S'estableixen diferents supòsits en els que les persones treballadores autònomes podran tenir dret a la prestació per cessament d'activitat. A grans trets, tindran dret al cobrament de la prestació per cessament d'activitat reconeguda en el Reial decret llei 11/2021, tots aquells treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació fins al 31 de maig de 2021, o aquells que s'haguessin vist obligats a suspendre totes les seves activitats.

 

En particular, s'estableixen diferents supòsits en el que les persones treballadores autònomes tindran dret a percebre prestació per cesament. Les quanties de la prestació s'estableixen en funció de la base de cotització i de la situació que origini el dret a la prestació.

 

 

A.- Cessament de l'activitat per suspensió temporal de tota activitat (Art. 6 RD-llei 11/2021).

Aquesta prestació és de naturalesa extraordinària, perquè afecta únicament aquelles activitats en situació de suspensió a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent. Aquesta prestació pot ser sol·licitada tant en cas d'activitats que siguin suspeses a partir de l'1 de juny de 2021, com per les activitats que ja estiguessin en situació de suspensió en aquesta data.

 

La prestació es concedirà previa sol·licitud de l'interessat, que haurà de formalitzar-se entre els dies 1 a 21 de juny, per començar a cobrar desde el mateix 1/06/2021.


B.- Cessament de l'activitat compatible amb el treball per compte propi, per reducció d'ingressos, sense haver esgotat el dret a la prestació per cessament d'activitat (Art. 7 RD-llei 11/2021).

 

Aquesta modalitat de prestació ordinària per cessament d'activitat es reconeix únicament a aquells treballadors autònoms que vinguessin percebent, a data 31 de maig de 2021, la prestació per cessament d'activitat compatible amb compte propia, sempre i quan compleixin, a més, amb els requisits que s'indiquen a continuació.L'accés a aquesta prestació, exigirà acreditar una reducció en els ingressos en el segon i tercer trimestre de 2021 de més del 50 % dels que va haver en el segon i tercer trimestre del 2019, així com un rendiment net superior a 7.980 € entre el segon i tercer trimestre del 2021.

 

 

C.- Cessament de l'activitat compatible amb el treball per compte propi, per reducció d'ingressos, que hagin esgotat el dret a la prestació per cessament d'activitat (Art. 8 RD-llei 11/2021).

 

En cas de que les persones treballadores que, havent percebut a data 31 de maig de 2021 alguna prestació per cessament d'activitat, no puguin accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat indicada en al lletra B) anterior, tindran dret a una prestació extraordinària.


En aquest supòsit, ha d'acreditar-se que en el segon i tercer trimestre del 2021 s'han comptabilitzat uns ingressos inferiors als del primer trimestre del 2020, i un rendiment net computable fiscalment en el segon i tercer trimestre de 2021 superior a 6.650 €.

 

D.- Cessament de l'activitat per a treballadors de temporada (Art. 9 RD-llei 11/2021).

 

És una prestació dirigida exclusivament, i amb caràcter extraordinari, als treballadors de temporada, que fonamentin uns ingressos computables fiscalment, que superin els 6.650 € entre el segon i tercer trimestre de 2021.

 

Terminis de presentació de les sol·licituds de prestació per cessament d'activitat.

 

El reconeixement de la prestació contemplats en els apartats B, C i D, haurà de sol·licitar-se entre els dies 1 de juny i 31 d'agost de 2021, no obstant això, per a començar a cobrar des del mateix 1/06/2021, haurà de presentar-se la sol·licitud durant els 21 primers dies naturals d'aquest mes.

 

Durada de les prestacions.

 

El Reial decret llei referenciat ha establert una durada màxima de quatre mesos, per tant, el dret al gaudi de la prestació finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome