Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
18/03/2020

Prestació per cessament d'activitat dels autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Entre les mesures aprovades pel Govern en data d'avui, es destaca la prestació que poden sol·licitar els treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus.


Poden sol·licitar aquesta prestació, d'una part, els treballadors autònoms les activitats dels quals hagin estat suspeses per la normativa de declaració de l'estat d'alarma. D'altra banda, també podran sol·licitar-les els autònoms no afectats pel tancament o suspensió, però que hagin sofert una reducció de la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació en, almenys, un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

 

La normativa no distingeix entre treballadors autònoms en règim de mòduls i en règim d'estimació directa, per la qual cosa ha d'entendre's que aquesta prestació també pot ser sol·licitada per titulars d'activitats en règim de mòduls.

 

En aquests dos supòsits, el treballador autònom podrà sol·licitar una prestació per import del 70% de la base reguladora. Si no s'acredita període de manca, l'import de la prestació serà el 70% de la base mínima.

 

El treballador podrà percebre aquesta prestació durant el termini d'un mes. Aquest període s'ampliarà, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma. El temps de la seva percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

És requisit indispensable per al cobrament de la prestació que el treballador autònom estigui al corrent de pagament de les quotes de cotització, o bé regularitzar la situació, i no haver percebut cap altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

 

El termini de sol·licitud és d'aquesta prestació és d'un mes a partir del dia 14 de març de 2020 o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes.

 

 

ACTUALIZACIÓ A 30/04/2020

Arran del pla de desconfinament que sembla ser que aprovarà el govern demà, que permet l'obertura d'algunes activitats abans de la finalització de l'estat d'alarma, es plantegen dubtes respecte dels efectes que tindrà la reanudació de l'activitat en la prestació per cessament d'activitat. 

 

En particular, s'està plantejant per part d'alguna mutua la possibilitat de denegació de la prestació per cessament d'activitat -i, en el seu cas, la devolució de la prestació- quan hagi estat sol·licitada amb motiu de la suspensió de l'activitat i es reanudi aquesta activitat abans de la finalització de l'estat d'alarma. Aquestes mutues consideren que el manteniment de la suspensió de l'activitat durant tot el període de duració de l'estat d'alarma és una condició necessària per al cobrament de la prestació.

 

La nostra opinió és que el fet d’iniciar l’activitat seguint el pla de desconfinament del govern no és causa de denegació de la prestació per cessament, perquè el pressupòsit de fet de la prestació és el fet d’haver cessat l’activitat, i aquest fet s’ha produït de forma efectiva, malgrat que l’activitat es reanudi amb posterioritat. Si que pot ser que, com que la prestació es reconeix per el termini d’un mes, prorrogable si es prorroga l’estat d’alarma, aquesta prestació s’interrompi tan aviat com es reanudi l’activitat, una vegada hagi transcorregut aquest mes.

 

En tot cas, i atès que ha estat plantejada per part de les mútues una consulta a l’administració per interpretar si la reanudació de l’activitat abans de la finalització de l’estat d’alarma és causa de denegació de la prestació per cessament, el més prudent és esperar a tenir resposta d’aquesta consulta abans d'adoptar qualsevol decissió.

 

 

ACTUALITZACIÓ A 3/05/2020

 

Darrerament s'ha fet pública la nota de premsa del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, en la que informa de diverses qüestions referents a la prestació per cessament d'activitat. Entre elles, la nota estableix expressament que "Los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma"

 

En conseqüència, l'obertura al públic de les activitats en qualsevol de les fases de transició establertes no és impediment per al manteniment del dret a la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

 

ACTUALITZACIÓ A 30/09/2020

 

S'amplía la cobertura per cessament d'activitat dels treballadors autònoms afectats per la situació de pandèmia. La cobertura és diferent en funció de si l'autònom ja ha percebut aquesta prestació o no, i s'estableixen noves prestacions per al cas de rebrot. 

 

 

Treballadors autònoms que ja hagin percebut la prestació.

 

En el primer cas -autònoms que ja hagin percebut la prestació-, s'estableixen diferents supòsits en funció de la data en la qual estiguessin percebent la prestació.

 • Per als treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació a data 30 de setembre de 2020, es prorroga la prestació per cessament d'activitat fins al dia 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre de l'any 2020 es mantinguin els requisits que van donar lloc a la seva concessió.
 • En cas de treballadors autònoms que NO haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 però l'haguessin percebut fins al 30 de juny de 2020 podran sol·licitar una nova prestació per cessament d'activitat.

En tots dos casos, serà necessari poder acreditar:

 1. Reducció en la facturació durant el quart trimestre de l'any 2020 de, almenys, el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019; i
 2. No haver obtingut en el quart trimestre de l'any 2020 rendiments nets superiors a 5.818,75 €.
 3. No haver obtingut en cap dels mesos d'octubre, novembre o desembre de 2020 rendiments nets superiors a 1.939,58 €.

La prestació podrà percebre's per regla general fins a 31 de gener de 2021.

 

Durant tot el període en el qual es percebi la prestació, el treballador autònom haurà d'ingressar l'import de la quota de cotització a la Seguretat Social, i la mútua col·laboradora abonarà al treballador, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de no haver realitzat cap activitat.

 

S'estableixen alguns supòsits en els quals la prestació per cessament és compatible amb el treball per compte d'altri; en aquest cas, la quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima.

 

Noves prestacions en cas de rebrots.

 

S'estableixen dues noves prestacions per cessament per a treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a partir del dia 1 d'octubre per resolució de l'autoritat competent i no puguin sol·licitar les prestacions anteriorment indicades.

 

1. Prestació general per al cas de rebrot.

 

La prestació prevista amb caràcter general per al cas de rebrot estableix el dret a la percepció d'una prestació del 50% de la base mínima de cotització únicament en cas que existeixi cessament de totes les activitats. Aquesta quantitat s'incrementarà en el 20% en cas que el treballador sigui membre de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar procedeixin de l'activitat suspesa. No obstant això, quan dos o més membres d'una mateixa unitat familiar tinguin dret a la prestació, l'import de la prestació serà del 40%.

 

El dret a la prestació es genera des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament i fins a l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de la mesura (això, és es manté el dret a la percepció durant el mes complet).

 

Aquesta prestació ha de sol·licitar-se en el termini de 15 dies des de la data de l'acord de tancament d'activitat. En cas de presentació fora de termini, la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud. En aquest cas, no existirà obligació de cotitzar des de la data de tancament però aquest període es considerarà no cotitzat.

 

2. Prestació extraordinària per cessament.

 

S'estableix així mateix una prestació extraordinària per cessament per al cas que no es reuneixin els requisits indicats en el supòsit anterior. Per a tenir dret a aquesta prestació, es requereix que els ingressos del quart trimestre del 2020 reuneixin els següents requisits:

 • Que no siguin superiors al salari mínim interprofessional.
 • Que sofreixin una reducció de, almenys el 50% respecte dels ingressos del primer trimestre de 2020.

 

En aquest cas, la quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. Quan diversos familiars tinguin dret a la prestació, l'import serà del 40% de la base mínima.

 

En cas de sol·licituds presentades de l'1 al 15 d'octubre de 2020, la prestació s'iniciarà a data 1 d'octubre de 2020 i tindrà una durada de quatre mesos. En cas contrari, tindrà efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud i fins al dia 31 de gener de 2021.

 

La percepció d'aquestes aquestes dues noves prestacions són compatibles amb les següents situacions:

 • Amb el treball per compte aliè, amb algunes limitacions;
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents d'una societat afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d'unaa prestació de la Seguretat Social, tret que aquesta fos incompatible.

 

En tots dos casos, el treballador autònom estarà exonerat de l'obligació de cotitzar, des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament fins a l'últim dia del mes següent al qual s'aixequi aquesta mesura. Tot aquest període s'entendrà com cotitzat, segons la base de cotització establerta en el moment d'inici de la prestació. Així mateix, el període no reduirà els períodes per cessament d'activitat als quals el treballador pugui tenir dret en el futur.

 

En tots els casos de percepció de prestació per cessament, les mútues col·laboradores podran recaptar informació de l'Administració Tributària o sol·licitar acreditació dels requisits i requerir l'aportació de les declaracions de l'IVA, de pagaments fraccionats a compte de l'IRPF, la declaració de l'Impost sobre la Renda, o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els nivells d'ingrés indicats.

 

El treballador autònom podrà, en qualsevol moment, renunciar a la prestació per cessament, o retornar els imports percebuts sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua, quan consideri que no compleix els requisits establerts per a la seva percepció.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies