Gestoria Mongay

Notícies · Àrea empreses
15/04/2020

Visió general de les mesures i ajuts per fer front al COVID-19

Les administracions públiques i, en especial, l'administració de l'Estat, han aprovat nombroses normes amb motiu del COVID-19 que requereixen un considerable esforç d'interpretació i síntesi per a poder ser adequadament aplicades.

 

Per a oferir una visió sintètica i general, indquem a continuació les mesures i ajuts importants aprovats per les diferents administracions públiques (Govern espanyol, Generalitat de Catalunya, i Ajuntament de Sabadell) amb motiu de la situació creada pel COVID-19. Les mesures són tan abundants i la seva regulació és tant complexa que no és possible realitzar una exposició detallada de cada una d'elles sense perdre la visió sintètica i de conjunt que volem oferir en aquesta informació. Per aquest motiu, per conèixer en profunditat cada una de les mesures serà necessari completar la informació específica de cada mesura.

 

 

 I. Mesures socials

 

En matèria d'arrendaments i préstecs.

 

 • Moratòria en el pagament d'hipoteques per a persones en situació de vulnerabilitat, que també beneficiaran a fiadors i avalistes, sense interessos moratoris.
 • Suspensió del procés de desnonament i llançament d'habitatges vulnerables sense alternativa.
 • Prroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual.
 • Ajornament del pagament de la renda del contracte d'arrendament d'habitatge habitual o d'ús diferent quan el propietari sigui un gran tenidor o una empresa o entitat pública.
 • Exempció del pagament del lloguer de centres d'empreses municipals des del 14/03/2020 i mentre estigui vigent l'estat d'alarma.
 • Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per compte de l’estat del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de COVID-19.
 • Programa d'ajuts al lloguer per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, que s'incorporarà al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. L’import serà entre 900 euros mensuals i fins el 100% de la renda. En el cas de pagament d’hipoteca, es correspondrà a la quantia principal i el pagament d’interessos del préstec.
 • Suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària susbscrits per persones físiques que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica provocada pel COVID-19.

 

En matèria de subministraments.

 

 • Bonus socials d'electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19. És un descompte en la factura energètica d'entre un 25% i un 40%. També es preveuen mesures especials per a consumidors en situació de risc d'exclusió social.
 • Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i agua. No es podrà interrompre el subministrament d'energia per motius diferents a la seguretat del subministrament.
 • Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat i gas natural per a autònoms i empreses. Es podran suspendre o modificar la potència dels contractes sense cost. 
 • Suspensió del pagament de les factures d'electricitat, gas natural, i productes derivats del petroli. Autònoms i PYMES podran sol·licitar suspensió del pagament de les factures dels períodes dins l’estat d’alarma, incloent-hi tots els conceptes de facturació.
 • Possibilitat de fer efectius els drets consolidats en plans de pensions, amb determinats límits quantitatius, en cas que estiguin en situació de desocupació com a conseqüència d'un ERTO derivat de la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, o empresari afectat per ordre de suspensió, o persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària.
 • Moratòria en el pagament de lloguer i quotes d'amortització de locals gestionats per l'Agència de l'habitatge de Catalunya, per a tots els arrendataris persones físiques d'habitatges, i arrendataris persones físiques i jurídiques de locals comercials. Les rendes no satisfetes es podran facturar de forma prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació d’excepcionalitat.
 • Prestació d'urgència per a subministraments bàsics. Podeu tenir més informació en aquest enllaç.

 

  

II. Mesures de finançament

 

 • Línia d’avals del Ministeri d’Afers Econòmics de 100.000 milions d’euros.
 • Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.
 • Mesures de cobertura asseguradora dels crèdits de circulant necessaris per a les companyies exportadores.
 • Línia d'avalis-ICF.

 

 

III. Mesures específiques per als treballadors autònoms

 

 • Flexibilització de l'accés al cessament d'activitat perquè els autònoms puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica. Més informació d'aquesta prestació en aquest enllaç.
 • Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO.
 • Ajut del Departament de Treball de la Generalitat de fins a 2.000 € per a persones treballadores autònomes qeu acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus, o bé figurin d'alta en una activitat suspesa per les autoritats sanitàries. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
 • Ajornament de pagament d'arrendaments d'immobles per a ús diferent d'habitatge. Més informació en aquest enllaç.

 

 

IV. Mesures laborals

 

 • Els treballadors assalariats poden adaptar o reduir la seva jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura de familiars.
 • S'estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin. 
 • Es promouen els ajustaments temporals de plantilla a través de la flexibilització dels ERTOs, que causats per la crisi del coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva i no els computarà a efectes de cobrament posterior.  Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
 • Exoneració de l'obligació de l'empresa de pagament de l'aportació empresarial de quotes de la Seguretat Social en cas d'ERTO. 
 • Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. Es podran concedir moratòries de sis mesos, sense interès. La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació de la qual, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma.
 • Ajornament de pagament de quotes de Seguretat Social. Les empreses podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari de la qual d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, essent aplicable un interès del 0,5%.
 • Es considerarà treballador en situació de desocupació la persona treballadora que hagi vist extingida la seva relació laboral amb posterioritat al dia 9 de març de 2020 durant el període de prova a instàncies de l'empresa. També estaran en aquesta situació els treballadors que hagin extingit el seu contracte laboral voluntàriament per a incorporar-se a una altra empresa, quan aquesta no hagi fet efectiva la contractació a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19.

 

 

V. Mesures tributàries

 

 • Ampliació del termini de pagament de deutes tributaris a dia 30 de maig de 2020.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua que paguen PIMES i autònoms.
 • Reducció de taxes de l'Ajuntament de Sabadell dels establiments amb situació de tancament obligatori. No hauran de pagar la part proporcional de la taxa de residus, taxa de mercats, taxa d'encants, taxa d'ocupació de via pública per a terrasses de bars.
 • Ajornament del termini de pagament de deutes tributaris per un termini de sis mesos, els tres primers sense interessos.
 • Suspensió de terminis de presentació d'autoliquidacions de tributs propis de la generalitat de catalunya i de tributs cedits.
 • Nou termini de presentació de l'impost sobre estades en establiments turístics. El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020.
 • Ampliació del termini de presentació d'autoliquidacions del primer trimestre 2020. Els terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries de subjectes obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000 € en l'any 2019 s'amplia fins el dia 20 de maig de 2020.
 • Establiment de tipus del 0 per cent de l'IVA en adquisició de material sanitari per part d'entitats de dret públic, clíniques, centres hospitalaris, etc.
 • Es redueix al 4 per cent el tipus d'IVA aplicable a llibres, diaris i revistes digitals.
 • Possibilitat de renuncia al règim d'estimació objectiva o mòduls en la declaració del primer trimestre de 2020 amb possibilitat de tornar a acollir-se a aquest règim a partir del primer trimestre de 2021.
 • No computaran com a dies d'exercici de l'activitat en el règim d'estimació objectiva o mòduls, els dies naturals en els que hagués estat declarat l'estat d'alarma.
 • Possibilitat que les empreses optin per calcular els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats en funció dels resultats de l'exercici actual i no en funció del resultat de l'exercici anterior, per a tots els pagaments fraccionats que restin per presentar de l'exercici 2020.

 

VI. Altres ajuts i normes

 

 • Subvencions a empreses individuals o associacions de fins al 100% del cost de gestió i comercialització per rependre l'activitat i del 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat i amb una inversió mínima subvencionable de 2000 €.
 • Convocatòria d'ajuts per finançar PIMES innovadores per aturar el COVID-19.
 • Ajuts per a autònoms i microempreses del sector turístic. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.
 • Suspensió de terminis administratius en general, d'interposició de recursos, i d'actuacions processals.

 

Informació actualitzada segons Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies