Gestoria Mongay

Notícies · Articles
30/10/2015

Cada vegada menys activitas en mòduls.

La tendencia és que únicament apliquin el règim de mòduls els petits negocis.

La tendencia és que únicament apliquin el règim de signes, índex i mòduls els petits negocis.

El mètode d'estimació objectiva per signes, índexs i mòduls -més conegut com a règim de mòduls- és un mètode de càlcul del benefici d'una activitat econòmica que s'aplica a determinades activitats sempre que el titular de la mateixa no renunciï expressament a la seva aplicació.

Consisteix en calcular el benefici fiscal d'una activitat a l'efecte de tributació en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre la base de presumpcions, sense tenir en compte la facturació real de l'activitat. Per això, en el plànol teòric és un mètode de càlcul l'existència del qual és més que discutible.

Aquest sistema de càlcul està estretament vinculat amb el règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), fins al punt que la renúncia al règim de mòduls de l'IRPF suposa l'exclusió del règim simplificat de l'IVA, perquè el legislador vol que, sempre que hi hagi mòduls aprovats, s'apliqui el sistema simplificat de càlcul en tots dos impostos i no en un només.

Les últimes tendències legislatives han suposat un dur revés per a aquest règim, perquè s'ha restringit considerablement el seu àmbit d'aplicació, en reduir un dels límits que, si se superen, determinen l'exclusió del règim. En particular, amb efectes d'1 de gener de 2016 s'ha reduït el límit de rendiments, facturació o compres realitzades en l'exercici anterior.

 

Tanmateix, una modificació normativa de darrera hora aprobada en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016 ha suavitzat l'aplicació d'aquesta mesura, establint llindars transitoris específics per als exercicis 2016 i 2017.


"En el primer any d'aplicació de la mesura cal fixar-se en els ingressos i situació de l'exercici 2015"

 

Així, en els exercicis 2016 i 2017 les activitats a les quals sigui aplicable el règim (amb excepció de les ramaderes i forestals), en quedaran excloses quan tinguin un volum d'ingressos de l'any immediat anterior superior a 250.000 € anuals. La magnitud d'aquesta modificació s'aprecia si es té en compte que, fins ara, el llindar d'ingressos que determinava l'exclusió del règim estava fixat en 450.000 €. Però això no és tot. La normativa no es limita a fixar un límit d'ingressos sinó que, a més afegeix un límit específic de 125.000 € quan els ingressos corresponguin a operacions per les quals hagi d'expedir-se factura i, a la vegada, el destinatari sigui un empresari o professional.

En conseqüència, pot dir-se que, en el vessant de vendes, hi ha un doble límit, de manera que estaran exclosos del règim de mòduls les activitats amb ingressos superiors a 250.000 € l'any immediat anterior, o amb facturació a empresaris o professionals superior a 125.000 € l'any immediat anterior.

En el vessant de compres, també es redueix el límit o llindar determinant de l'exclusió, que queda fixat en 250.000 € quan, fins ara, el límit era de 300.000 €.

 

En els exercicis posteriors a 2017, els límits seran de 150.000 € de volum d'ingressos de l'any immediat anterior, 75.000 € quan els ingressos corresponguin a operacions per les que calgui expedir factura i, a més, el destinatari sigui un empresari o professional. En la vessant de compres, el límit es de 150.000 €.

En el primer any d'aplicació de la mesura cal fixar-se en els ingressos i situació de l'exercici 2015. En concret, cal revisar tres variables de l'any 2015:

• Ingressos totals anuals de l'activitat (límit de 250.000 en el 2016 i 2017 i de 150.000 € en exercicis posteriors).

• Facturació total anual a empresaris o professionals (límit de 125.000 en el 2016 i 2017 i de 75.000 € en exercicis posteriors)

• Compres totals anuals (límit de 250.000 en el 2016 i 2017 i de 150.000 € en exercicis posteriors).

Podeu consultar la normativa completa seguint aquest enllaç.


NORMATIVA: Reial decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, i el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome