Contacte
-
Mongay
Notícies - Articles

Cada vegada menys activitas en mòduls: cal revisar els límits excloents

El mètode d'estimació objectiva per signes, índexs i mòduls -més conegut com a règim de mòduls- és un mètode de càlcul del benefici d'una activitat econòmica que s'aplica a determinades activitats sempre que el seu titular no renunciï expressament a la seva aplicació.

Aquest sistema de càlcul està estretament vinculat amb el règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), fins al punt que la renúncia al règim de mòduls de l'IRPF suposa l'exclusió del règim simplificat de l'IVA, perquè el legislador vol que, sempre que hi hagi mòduls aprovats, s'apliqui el sistema simplificat de càlcul en tots dos impostos.

Aquest sistema consisteix en calcular el benefici fiscal d'una activitat a l'efecte de tributació en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre la base de presumpcions, sense tenir en compte la facturació real de l'activitat. En l'IVA, consisteix en determinar la quota d'IVA repercutit també mitjançant presumpcions. Per això, en el plànol teòric és un mètode de càlcul més que discutible, perquè si bé simplifica la gestió de les microempreses, el seu resultat no es basa en la realitat econòmica de l'empresa.

Per aquesta causa, la normativa restringeix l'àmbit d'aplicació del règim a activitats que no superin determinades magnituds específiques i uns determinats volums d'ingressos i despeses. Les magnituds específiques són particulars per a cada activitat econòmica, i cal revisar la normativa en funció de quina sigui l'activitat. En canvi, els volums d'ingressos i despeses són comuns per a totes les activitats. L'objecte d'aquesta notícia és detallar quins són aquests volums d'ingressos i despeses, que s'han anat reduïnt progressivament des del 2015 fins ara i, per això, és important que els empresaris que estiguin en aquest sistema de càlcul siguin especialment curosos a l'hora de revisar que no superin aquests llindars. 

Quins són els límits excloents del règim?

Els llindars que s'han de revisar són el volum de rendiments, facturació, o compres a empresaris o professionals en l'exercici anterior. 

Aquests límits són més restrictius en el cas dels móduls de l'IRPF. En aquest cas, pel què fa als rendiments, hi ha un límit excloent de 150.000 € de vendes per al conjunt de totes les activitats (excloent les agrícoles, ramaderes i forestals). Per aquest límit es computen totes les operacions (existeixi o no obligació d'expedir factura). Però la normativa no es limita a fixar un límit d'ingressos sinó que, a més afegeix un límit específic de 75.000 € quan els ingressos corresponguin a operacions per les quals hi hagi obligació d'expedir factura. Per tant, pot dir-se que, en el vessant de vendes o ingressos, hi ha un doble límit, de manera que estaran exclosos del règim de mòduls les activitats amb ingressos superiors a 150.000 €, o amb obligació de facturació superior a 75.000 €. En el vessant de compres, el límit o llindar determinant de l'exclusió és de 250.000 €.

En el cas del règim simplificat de l'IVA, el límit és de 250.000 € tant d'ingressos com de compres (excloent les adquisicions d'immobilitzat). Ara bé, si es superen els llindars excloents en l'IRPF, l'exclusió del règim d'estimació objectiva en IRPF implica també l'exclosió del règim simplificat de l'IVA, per la coordinació que existeix entre aquests dos tributs pel què fa a Estimació Objectiva i Règim Simplificat.


Quines activitats he de considerar per al càlcul dels límits?

La normativa conté una norma antifrau que vol prevenir els casos en els que s'intenti fragmentar el volum d'ingresos o de compres entre varis titulars a fi de reduir els volums i mantenir unes xifres d'ingressos, facturació i compres que no determinin l'exclusió del règim de mòduls. Per tant, obliga a computar conjuntament els rendiments d'activitats idèntiques o similars que tinguin una direcció comuna, es realitzin compartint medis materials i personals, i siguin desenvolupades per cònjuge, descendents i ascendents.

Quin exercici he de considerar per veure si es superen els llindars?

L'exercici a considerar és l'immediat anterior. En cas que en l'exercici anterior s'hagi iniciat una activitat, el volum d'ingressos o de compres a efectes de càlcul s'haurà d'elevar a l'any.

Què passa si s'aplica el règim de mòduls malgrat haver superat els llindars?

L'aplicació indeguda del règim de mòduls determina que el deute tributari tant d'IRPF com d'IVA es calcularà segons les regles del règim d'estimació directa, que requereix disposar de factures i o documents de prova de la despesa. Per tant, aquells empresaris que estiguin en règim de mòduls i no conservin documentació justificativa de l'IVA suportat o de la despesa, no podran deduir ni l'IVA suportat ni la despesa correlacionada amb els ingressos de l'activitat, cosa que probablement causarà una tributació desproporcionada o no basada en la capacitat econòmica real del contribuent. 

Per tant, per evitar incidents, és convenient revisar els llindars en cada exercici. Contacteu amb nosaltres en cas que tingueu dubtes sobre si esteu exclosos del règim de mòduls.

 

La imatge s'utilitza sota llicència creative commons. Thank you Pixabay, Thank you Stevepb.
Avís legal    ·    LSSI    ·    Política de cookies    ·    Mapa web    ·    Disseny web Anunzia

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies
Google Analytics
Google Maps
Altres