Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/01/2013

Codi penal i delictes contra la Seguretat Social

Les accions contràries a la normativa de la Seguretat Social poden ser delictes penals

Les accions contràries a la normativa reguladora de la Seguretat Social també poden ser delictes penals.

El codi penal no tipifica únicament els delictes més coneguts com a robatoris o homicidis. També tipifica com a delictes les comeses contra la Seguretat Social.

En concret, es considera delicte per defraudació a la seguretat social la falta de pagament de quotes, la devolució indeguda de quotes, o el gaudi indegut de deduccions, sempre que l'import superi els cinquanta mil euros. La presentació dels documents de cotització no exclou que existeixi delicte de defraudació.

La pena màxima de presó és, en aquest cas, de cinc anys. No obstant això, aquesta pena pot agreujar-se, amb penes de fins a sis anys de presó i multa del doble al sèxtuple, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Que la quantia de les quotes defraudades o de les devolucions o deduccions indegudes excedeixi de 120.000 euros.
  • Que la defraudació s'hagi comès en el si d'una organització criminal.
  • Que la utilització de persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica interposats, negocis o instruments fiduciaris o paradisos fiscals o territoris de nul·la tributació que oculti o dificulti la determinació de la identitat de la persona obligada enfronti la Seguretat Social.

Així mateix, es considera delicte l'obtenció de prestacions indegudes del sistema de la Seguretat Social. Es compleix el tipus d'aquest delicte quan s'obtenen prestacions indegudes del sistema, per a un mateix o per a un tercer, quan s'incrementa indegudament el temps de percepció, o quan es permeti la seva obtenció a tercers, per mitjà d'error provocat mitjançant simulació o tergiversació de fets, o ocultació conscient de fets dels quals tenia deure d'informar, amb la qual cosa causi un perjudici a l'administració Pública.

Per a aquestes conductes la pena aplicable és de sis mesos a tres anys de presó. Quan els fets, a la vista de l'import defraudat, dels mitjos empleats i de les circumstàncies personals de l'autor, no revesteixin especial gravetat, seran castigats amb la pena de multa de fins al sèxtuple de la quantia defraudada.

També es tipifica com a delicte donar ocupació simultaneament a varis de treballadors sense comunicar l'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui, o sense haver obtingut la corresponent autorització de treball. En empreses de menys de 5 treballadors, es considera delicte quan la falta de comunicació afecta a la totalitat de treballadors.

Finalment, és de destacar que, en cas de subcontractació d'obres i serveis, l'empresari principal respon solidàriament de les obligacions referides a Seguretat Social contretes pels contractistes o subcontractistes durant els 3 anys següents a la finalització de la contracta.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome