Gestoria Mongay

Notícies · Articles
17/10/2017

Deducció per donacions

Avantatges tributaris de les donacions

Conegui els avantatges fiscals de les donacions en l'impost sobre la renda.

La solidaritat té avantatges fiscals, tant en l'Impost sobre la Renda com en l'Impost de societats. Les donacions realitzades a entitats sense ànim de lucre permeten aplicar deduccions en la quota de tots dos impostos. No obstant això, perquè puguin tenir dret a deducció, les donacions han de ser voluntàries i amb ànim liberal (sense dret a rebre res com a contraprestació).

 

Els requisits de voluntarietat i liberalitat són, en ocasions, molt difícils de definir. Per determinar si una donació té tots dos requisits, cal analitzar els elements objectius que concorren en cada cas. Això és, no cal centrar l'atenció en la intenció subjectiva de qui realitza la donació, sinó analitzar els drets que rep a canvi de la donació. Per a això cal estudiar els estatuts de l'entitat, i revisar quins drets concedeix la condició de donant o soci de l'entitat. Quan l'aportació realitzada impliqui el dret a obtenir un bé o un servei, o quan atorgui el dret a gaudir de condicions especials en les activitats de l'associació, s'entén que no existeix ànim liberal i, en conseqüència, la donació no atorga el dret a practicar deducció de la quota. Tampoc existeix dret a deducció quan l'objecte de l'entitat sigui la defensa dels interessos comuns dels seus membres.

 

Per tant, és discutible el dret a la deducció en el cas d'entitats esportives, o bé de fundacions afins a entitats educatives, excepte quan la donació no impliqui el dret a rebre cap contraprestació. O, dit a l'inrevés, és acceptable la deducció per donacions realitzades a entitats esportives o fundacions, quan la donació sigui voluntària i no atorgui cap dret.

 

La deducció pot ser aplicada pel contribuent que hagi realitzat la donació o aportació, que serà a nom de qui s'expedeixi el certificat al que ens referim més endavant. No obstant això, en cas de cònjuges casats en règim de comunitat de guanys (el règim legal supletori en la majoria de territori espanyol, excepte a Catalunya), la deducció correspon per meitat a cada cònjuge. En cas de divorci, ja s'ha dissolt la comunitat de guanys per extinció del matrimoni i, en conseqüència, el dret a la deducció correspon únicament al cònjuge que realitzi els donatius.

 

Quin és l'import de la deducció?

 

En l'Impost sobre la Renda l'import de la deducció dependrà del règim fiscal de l'entitat a la qual s'hagi realitzat la donació.

 

Les donacions realitzades a entitats a les quals sigui aplicable el règim fiscal de la Llei 49/2002 (el denominat règim de mecenatge) tenen un percentatge de deducció del 75% sobre els primers 150 € d'import de donació, i del 30% sobre l'excés. El percentatge del 30% es converteix en un 35% en cas de reiteració en la donació. Es considera que existeix reiteració si en els dos anys anteriors s'haguessin realitzat donacions a la mateixa entitat per import igual o superior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior. Es consideren entitats incloses en aquest règim les següents entitats sense ànim de lucre: Aldeas Infantiles, Amnistía Internacional, Asociación Española contra el Cáncer, Ayuda en Acción, Cáritas, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos sin fronteras, Proyecto Hombre, Unicef, «Fundación ONCE-perro Guía», etc. También la Organización Misional Pontificia, Misiones Salesianas (al encontrarse comprendidas dentro de la Iglesia Católica), Congregaciones y Órdenes Religiosas, Iglesia Evangélica, etc.

 

Els percentatges indicats augmenten en un 5% en cas de donatius que es destinin a activitats i programes classificats com a prioritaris de mecenatge.

 

Les donacions realitzades a entitats a les quals no sigui aplicable el règim indicat poden beneficiar-se d'una deducció del 10%, sempre que es tracti de quantitats donades a fundacions legalment reconegudes, que rendeixin comptes al protectorat, o bé que siguin associacions declarades d'utilitat pública. Les donacions realitzades a Associacions no declarades d'utilitat pública no tenen dret a deducció.

 

A més, ha de tenir-se en compte que la normativa de l'Impost sobre la Renda permet a les entitats autònomes que tinguin capacitat legislativa, com Catalunya, la regulació de deduccions que s'aplicaran sobre la part autonòmica de la quota. En el cas de Catalunya, s'admet la deducció del 15% de les quantitats donades a favor d'entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua Catalana o Occitana, que figurin en el cens administratiu elaborat a aquest efecte, que es pot consultar seguint aquest enllaç.


També s'admet la deducció del 25% de les quantitats donades a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i als promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics.

 

Ambdues donacions s'estableixen amb el límit del 10% de la quota íntegra autonòmica. Finalment, també existeix una deducció del 15% de les quantitats donades a entitats en benefici del medi ambient, que constin en el cens d'entitats ambientals, que es pot consultar seguint aquest enllaç. Aquesta última donació s'estableix amb el límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

 

Finalment, i encara que no es tracti exactament de donacions, és destacable que també és deduïble de la quota íntegra el 20% de les quotes i aportacions a partits polítics, federacions, coalicions electorals, etc. La base màxima de deducció és, en aquest cas, de 600 euros anuals.

 

Quina documentació es requereix per poder aplicar la deducció?

Per poder aplicar la deducció, no és suficient comptar amb el justificant de pagament, encara que sigui un document bancari. Com a requisit formal, és imprescindible disposar del certificat acreditatiu de la donació, que ha de ser expedit per l'entitat donatària i lliurat al donant. No és necessari adjuntar aquest certificat a la declaració de l'Impost, però l'Administració pot requerir la seva aportació.

 

En aquest certificat han de constar les dades tant de l'entitat receptora com del donant; esment que l'entitat és beneficiària del mecenatge, la data i el valor de la donació, la destinació del ben donat, i l'expressió concreta que la donació es realitza amb caràcter irrevocable.

 

Encara que l'habitual és que les donacions es realitzin en diners, és possible realitzar donacions mitjançant el lliurament de determinats béns. En tal cas, es requereix poder acreditar la realitat de la donació, bé mitjançant document públic quan aquest sigui exigible segons el tipus de donació, o bé mitjançant un contracte o document privat, sempre que aquest document permeti tenir certesa de la donació realitzada i de les persones que han subscrit el document, a aquest efecte d'acreditar la realitat de la donació.

 

A més, l'entitat donatària haurà de presentar, en el mes de gener de cada exercici, una declaració anual informativa, en la qual haurà comunicat a l'Administració Tributària totes les quantitats rebudes i la identitat dels donants, de manera que l'Administració pot incloure l'import de la donació tant en les dades fiscals com en el càlcul de l'esborrany de la declaració. No obstant això, cal revisar especialment aquestes quantitats, perquè amb freqüència contenen errors que poden traduir-se en  una menor deducció.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies