Gestoria Mongay

Notícies · Articles
12/09/2016

IVA: tots els secrets del règim especial de les agències de viatges.

IVA. Règim especial agències de viatges.

El règim especial de les agències de viatges ha estat darrerament modificat, com a conseqüència d'una sentencia del Tribunal Superior de la Unió Europea que considera que l'Estat espanyol no ha aplicat correctament les directives comunitàries.

Les agències de viatges tenen una forma especial de calcular la quota d'IVA a ingressar. El sistema de l'IVA preveu un règim especial obligatori, que permet a les agències de viatges calcular l'IVA repercutit únicament sobre el seu marge de benefici brut.

 

Aquest règim s'aplica a les agències de viatges que actuïn en nom propi respecte dels viatgers, que contractin amb tercers els serveis d'hostalatge o de transport (tots dos o un només d'ells). A més, l'agència pot contractar altres serveis accessoris o complementaris, com a guies locals, accés a museus, espectacles, serveis de lleure, restauració, etc. A aquests serveis de caràcter accessori o complementari dels anteriors se'ls aplica també el règim especial sempre que es prestin conjuntament amb els de hostalatge o transport.

 

És de destacar que aquest règim no s'aplica quan a l'agència actuï en nom de tercers, contractant en nom del viatger els serveis de transport o hostalatge. En aquest cas, la factura de l'empresa de transport i la de l'empresa d'hostaleria seran emeses directament al viatger, i l'agència de viatges facturarà només pels seus serveis de mediació, repercutint l'IVA en règim general.

 

Tampoc s'aplica el règim especial quan, per a la realització del viatge, s'utilitzen exclusivament mitjans de transport o d'hostaleria propis. Si es realitzen viatges utilitzant en part mitjans propis i mitjans aliens, el règim especial s'aplica només respecte dels serveis prestats per mitjans aliens (per terceres empreses).

 

Cal dir que tampoc s'aplica a agències minoristes que venen viatges organitzats per agències de viatges majoristes.

 

Resulta destacable que la pròpia Llei de l'IVA estableix que aquest règim especial també serà aplicable fins i tot en cas de viatges combinats venuts per empreses que no tinguin la condició jurídica d'agències de viatges.

 

Aquest règim especial ha estat modificat amb efectes d'1 de gener de 2015, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 26 de setembre de 2013, que considera que l'Estat espanyol va incomplir la normativa comunitària reguladora de l'IVA en relació amb les Agències de Viatges. Pot tenir més informació sobre aquesta sentència seguint aquest enllaç.

 


L'aplicació del règim especial no impedeix l'aplicació del règim general quan el destinatari dels serveis sigui un empresari o professional.

 

A partir del dia 1 de gener de 2015, el caràcter obligatori del règim especial de les agències de viatges no impedeix que, puntualment, les agències puguin optar per aplicar el règim general per a cada operació, sempre que el destinatari de la factura sigui una empresa amb dret a la deducció de l'IVA. En tal cas, s'estableix un sistema molt flexible de renúncia al règim especial, i un senzill procediment de renúncia: l'Agència ha de comunicar al destinatari l'aplicació del règim general amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei, encara que aquesta comunicació es presumeix realitzada quan en la factura expedida no consti cap esment a l'aplicació del "règim especial de les agències de viatges".

 

Aquesta situació situa a les agències de viatges en una posició molt competitiva quan facturin a empresaris o professionals, bé sigui a empreses del propi sector sector turístic (revenedores de viatges) o a empreses en general -per exemple, per l'organització de viatges d'empresa per a empleats o clients- perquè permet a les empreses destinatàries deduir les quotes de l'IVA suportat en l'operació.

 

En aquest cas, l'agència ha de repercutir IVA al tipus dels serveis prestats, i simultàniament es podrà deduir l'IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis utilitzats.

 

Exempció dels serveis prestats fora de la Unió Europea.

 

Abans d'entrar en el sistema de càlcul del règim especial, cal recordar l'article 143 de la Llei de l'IVA, segons el qual estan exempts d'IVA els serveis prestats fora de la Unió Europea. És convenient recordar també que, a l'efecte de l'IVA, també es consideren prestats fora de la Unió Europea els prestats a Canàries, Ceuta i Melilla. En concret, l'article citat indica que els serveis prestats per les agències de viatges sotmeses al règim especial de les agències de viatges estan exempts de l'impost quan els lliuraments de béns o prestacions de serveis utilitzats en el viatge es realitzin fora de la Unió Europea. Per tant, gran part dels serveis (els prestats fora de la Unió Europea) estaran exempts de l'impost i, en conseqüència, no és necessari repercutir ni ingressar IVA per aquests serveis.

 

El problema radica en els serveis que es prestin conjuntament dins i fora de la Unió Europea, perquè en tal cas, l'exempció s'aplica únicament a la part de servei prestat fora de la Unió Europea. Això pot suposar un problema de qualificació i càlcul, perquè en viatges combinats pot ser dificil discriminar on es presta el servei i en quina proporció.

 

Les regles de localització de l'IVA són de gran utilitat en aquest punt. Si els serveis prestats són de restauració, hotels, agències i guies locals, aquests serveis s'entenen prestats en el seu lloc de realització. Si són serveis de lloguer de vehicles per període inferior a 30 dies naturals, s'entenen realitzats en el lloc on el vehicle es lliuri a l'arrendatari. Cal dir que el tema del transport és una mica més complicat, perquè existeix una regla especial de localització que estableix que els transports de passatgers es localitzen en un determinat territori per la part de trajecte que discorri per aquest territori.

  

I, una vegada establerts els serveis prestats al territori de la Unió Europea, com calculem la quota de l'IVA a ingressar?

 

El més rellevant del règim és l'operativa de càlcul del règim especial, perquè la base imposable no és l'import total de la contraprestació, com en el règim general, sinó el marge brut de l'operació.

 

I Com es calcula el marge brut? El marge brut es calcula per diferència entre dues magnituds: la quantitat total carregada al client i la quantitat pagada pels serveis contractats. No obstant això, aquestes dues magnituds requereixen les següents matisacions:


•Quant a la quantitat carregada per l'agència al client, ha de destacar-se que no es computa a aquests efectes l'IVA que greu l'operació.

 

•Quant a la quantitat pagada per l'agència pels serveis contractats, ha de matisar-se que es considera com a tal l'import efectiu pagat per l'agència, incloent impostos, per tots els béns i serveis adquirits per l'agència a terceres empreses per a la seva utilització en el viatge, i que redundin directament en benefici del viatger. No obstant això, no es computen les quantitats corresponents a operacions exemptes (això és, béns i serveis adquirits o realitzats fora de la Unió Europea).

 


Una vegada determinat el marge brut, l'agència de viatges ha de repercutir l'IVA al tipus general, encara que no hi ha obligació de consignar en la factura separadament la quota repercutida, ja que aquesta quota s'entén inclosa en el preu. En les factures ha de constar l'esment “règim especial de les agències de viatges”.

 

I no existeix obligació de consignar separadament l'import de l'IVA encara que el destinatari ho sol·liciti expressament; encara que així es fes l'IVA no seria deduïble per al destinatari. Perquè l'IVA sigui deduïble per al destinatari que sigui, al seu torn, una empresa, haurà de renunciar-se a l'aplicació del règim i optar per l'aplicació del règim general. Això és, l'IVA suportat en el règim especial no és mai deduïble pel destinatari de l'operació.

 

I lògicament, si la base imposable és el marge brut de l'operació, és coherent que, quan tractem la deducció de l'IVA suportat de l'agència de viatges, la normativa no permeti la deducció de les quotes de l'IVA suportades en la contractació de béns i serveis que redundin directament en benefici del viatger. En conseqüència, per a l'agència no serà deduïble l'IVA suportat en la contractació en nom propi d'hotels, transports, etc.

 

A efectes de control, la normativa estableix que cal anotar en el llibre registre de factures rebudes de forma separada aquelles factures l'IVA de les quals no sigui deduïble, això és, les corresponents a les compres o adquisicions de béns o serveis realitzats directament per al viatger.

 

No obstant això, per a l'agència si que seran deduïble la quota d'IVA suportat en l'adquisició d'altres serveis que no beneficiïn directament al viatger tals com a serveis jurídics, lloguer, despeses generals de l'agència de viatges, etc.

 

La correcta gestió d'aquest règim especial requereix una bona gestió comptable i/o de llibres registre fiscals, a part d'un bon assessorament jurídic i tributari. En tot cas, és recomanable que les agències de viatge comptin amb una gestoria o assessoria fiscal amb coneixements sòlids en dret tributari.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome