Gestoria Mongay

Notícies · Articles
21/09/2015

Les societats civils portaran comptabilitat i tributaran en l'Impost sobre Societats

Les societats civils portaran comptabilitat.

La recent modificació en l'impost de societats obliga a valorar l'opció de transformar la societat civil en una altra forma jurídica més adequada per gestionar activitats econòmiques.

Segons el Codi Civil, la societat civil particular és un contracte mitjançant el que dues o més persones s'obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb la finalitat de repartir-se'n els guanys. Les societats civils poden tenir un objecte civil o mercantil; es considera que una societat civil té objecte mercantil quan la societat realitza una activitat econòmica, com per exemple l'explotació d'un bar, un comerç, un taller mecànic, o qualsevol altre negoci.

 

Fins ara, la gestió de les societats civils era relativament senzilla i econòmica, atès que no tenien obligació de portar una comptabilitat complexa ajustada al Codi de Comerç. Aquesta agilitat i economia les havia fet molt populars entre els petits empresaris, especialment en les fases d'inici d'activitat. Si que és cert que tenien -i tenen- un inconvenient important que cal tenir en compte, i és que és una figura jurídica que no limita la responsabilitat dels socis. Això és, que en cas d'insolvència de la societat civil, els socis responen personalment dels deutes de la societat.

 

Fins l'any 2015 (inclòs), el rendiment de les societats civils tributa en l'Impost sobre la Renda dels Socis, en règim d'atribució de rendes. Així, el benefici anual de la societat es distribueix entre tots els socis no capitalistes i aquests tributen per la part proporcional d'aquest benefici en el seu impost sobre la renda. Si el benefici no és elevat, la progressivitat de l'Impost sobre la Renda i l'efecte splitting fan que el cost fiscal pugui ser relativament baix.

 

La reforma fiscal 2016 ha modificat la tributació del benefici obtingut mitjançant una societat civil. En particular, l'article 7 de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix que les societats civils també tributaran en l'Impost sobre Societats, amb la única excepció de les societats civils que no tinguin personalitat jurídica o objecte mercantil.

 

En relació amb el requisit de personalitat jurídica, cal dir que, a pesar que és una qüestió complexa quan la societat no ha estat constituïda mitjançant escriptura pública, la Direcció general de Tributs (DGT) ha simplificat aquest tema, inventant una personalitat jurídica a efectes tributaris i establint que, per ser considerades subjectes passius a l'efecte de l'impost de societats, és suficient que les societats civils constituïdes mitjançant document privat -gairebé totes- hagin presentat aquest document en el tràmit d'obtenció de nombre d'identificació fiscal. Veure, per exemple, la consulta de la DGT número V2379-15. En conseqüència, pot dir-se que totes les societats civils tenen personalitat jurídica a efectes tributaris, ja que, excepte alguna excepció, per obtenir nombre d'identificació fiscal és necessari presentar el contracte de constitució.

 

Pel què fa a l'objecte mercantil, cal dir que només tributaran en l'Impost sobre Societats les societats civils amb objecte mercantil o, el que és el mateix, les societats civils que explotin una activitat econòmica.

 

La mesura no afecta les denominades "comunitats de béns".

 

Aquestes precisions ens permeten excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquesta mesura un conjunt de figures jurídiques que no estan afectades per aquesta modificació i, per tant, continuen tributant com fins ara. Malgrat que sembli innecessari, val la pena destacar que la mesura no afecta les denominades comunitats de béns, perquè conceptualment són entitats diferents de les societats civils. Existeix comunitat de béns quan un determinat bé és de cotitularitat de una pluralitat de persones: el cas més habitual és el de cotitularitat d'un bé immoble.

El problema existirà quan hi hagi comunitats de béns que operen i funcionen com una societat civil amb objecte mercantil; això és, quan la denominació de "comunitat de béns" no correspon amb la figura jurídica real. En aquest cas, caldria aplicar l'aforisme jurídic segons el qual "les coses són el que són i no el que les parts diuen que són" i, per tant, cal considerar que si que estarien afectades per la modificació i, per tant, tindrien la consideració de subjecte passiu de l'Impost sobre Societats.

 

Tanmateix, no ha estat aquest el criteri adoptat per la Direcció general de Tributs. Sorprenentment, aquest òrgan ha dictat diverses resolucions de data 28 de juliol de 2015, en les quals aplica un criteri formal o nominalista, segons el qual les comunitats de béns no són mai subjectes passius de l'Impost de Societats, encara que realitzin una activitat econòmica. Veure, per exemple, la Consulta V2393-15, referent a una comunitat de béns que realitza l'activitat de pesca costanera; la Consulta V2383-15, referent a una activitat de comerç a l'engròs d'articles de paper, plàstic o cartró; la Consulta V2386-15, referent a una comunitat que realitza una activitat d'òptica; la Consulta V2388-15, referent a una comunitat que realitza una activitat d'instal·lació de material d'il·luminació i so en espectacles; la Consulta V2389-15, referent a una activitat d'exposició i venda de llums; la Consulta V2390-15, de venda d'articles de fleca i brioixeria; la Consulta V2394-15, de venda a l'engròs d'articles de perfumeria i cosmètica; o la Consulta V2391-15, referent a l'activitat d'hostaleria.

 

Les societats civils de metges, advocats, arquitectes, i la resta de professionals, no hauran de tributar per l'Impost sobre Societats.

 

La mesura tampoc afecta les societats civils que no tinguin objecte mercantil. Per exemple, una societat civil que tingui per objecte l'administració d'un o varis immobles arrendats (sempre que l'arrendament no es pugui considerar una activitat econòmica segons la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, això és, que tingui una persona contractada i un local afecte a l'activitat). Ni a les societats civils que tinguin per objecte una activitat agrària, forestal o minera, perquè el Codi de Comerç considera que totes aquestes activitats no són activitats mercantils. Tampoc les activitats professionals, per la mateixa raó. Per tant, no estan afectades les societats civils de professionals com metges, arquitectes, advocats i, en general, totes les que estiguin inscrites a la Secció Segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

El més aconsellable és reconsiderar la forma jurídica, a fi de valorar l'opció de transformar-se en societat limitada.

 

Les societats civils afectades començaran a tributar en l'Impost sobre societats en l'exercici 2016. Les principals conseqüències són que el benefici fiscal tributarà al tipus general del 25%, i que hauran de portar una comptabilitat més complexa, adaptada a les prescripcions del Codi de Comerç, fets que probablement repercutiran en un augment de costos interns o externs.

 

Si les comparem amb les societats limitades, cal dir que les societats civils mantindran algun estalvi en matèria d'obligacions formals. En concret, les societats civils no hauran de presentar comptes anuals al Registre Mercantil i no tindran per ara les obligacions de documentar els contractes en escriptura notarial o d'inscriure's al Registre Mercantil. Però, tret d'això, pot considerar-se que les societats civils tindran molts dels "inconvenients" d'una societat limitada, però sense tenir el benefici de limitació de responsabilitat que tenen les societats limitades. Per tant, el més aconsellable és reconsiderar la forma jurídica, a fi de valorar l'opció de transformar-se en societat limitada o una altra figura societària que limiti la responsabilitat dels socis.

 

Les societats civils poden dissoldre's aplicant un règim fiscal favorable.

 

L'alternativa que preveu la normativa per a les societats que no vulguin tributar en l'Impost sobre Societats és la dissolució i liquidació de la societat civil. Per això ha estat aprovada la Disposició Transitòria 19 de la Llei de l'Impost sobre la Renda, que permet la dissolució i liquidació gairebé sense cost fiscal, sempre que l'acord s'adopti durant els 6 primers mesos de l'exercici 2016 i dins dels 6 mesos següents es realitzin tots els actes necessaris per a l’efectiva extinció de la societat. En aquest cas, la societat pot continuar en règim d'atribució de rendes durant tot l'exercici 2016. 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome