Gestoria Mongay

Notícies · Articles
15/01/2013

Limitació de pagaments en efectiu

Els pagaments de més de 2.500 € s´han de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència, o xec nominatiu.

Els pagaments de més de 2.500 € s'han de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència, o xec nominatiu.

Des del dia 19 de novembre de 2012 existeix la prohibició de fer pagaments en efectiu dins del territori de l’Estat espanyol quan l’import de l’operació sigui superior a 2.500,00 € (IVA inclòs) i en la operació hi intervingui, almenys, un empresari o professional.

Per tant, queden incloses en aquesta limitació les operacions més habituals: compravendes, pagament de nòmines, etc., quan superin l’import indicat.

Quan el pagament es realitzi a una persona física no empresària que no tingui domicili fiscal en l’Estat espanyol, el límit és de 15.000,00 €. En aquest cas, la persona física no resident haurà de demostrar aquesta condició (per exemple, justificant el seu domicili a l’estranger, mitjançant passaport o qualsevol altra prova documental, que caldrà conservar a disposició de l'administració tributària).

Tampoc s’aplica la limitació en cas que en l’operació hi intervingui una entitat de crèdit (ICO, entitats bancàries, Caixes d’Estalvis, Cooperatives de Crèdit, o Establiments financers de crèdit).

Per tant, queden excloses d’aquesta obligació:

  • Els pagaments de quantia inferior a 2.500,00 € (IVA inclòs).
  • Els pagaments realitzats a persones físiques no residents de quantia inferior a 15.000,00 €.
  • Els pagaments realitzats fora de l’Estat espanyol.
  • Les operacions entre particulars.
  • Les operacions en les que hi intervingui una entitat de crèdit.

El límit s’aplicarà per a cada operació (no es tindran en compte els imports dels fraccionaments, sinó de la totalitat de l’operació). Per contra, en operacions continuades o de tracte successiu, l’import a considerar serà el de cada període facturat segons contracte. Quan es realitzin diferents operacions, l’import a considerar és el de cada operació (no la suma de la totalitat de les operacions). Aquesta limitació també s’aplicarà en el cas de lliuraments a compte o provisions de fons. En cas d’operacions satisfetes parcialment en efectiu, l’import a considerar per a la aplicació del límit és el de la totalitat de la operació.

La sanció administrativa per a l’incompliment d’aquesta norma és del 25% del pagament realitzat en efectiu. Aquesta sanció no és susceptible de reducció per aplicació de la normativa tributària (reducció per conformitat, reducció per pagament). D’aquesta sanció única en responen solidàriament ambdues parts: l’administració tributària pot adreçar-se contra qualsevol dels dos subjectes responsables per al cobrament dela sanció. Aquesta sanció és compatible amb les sancions tributàries que siguin aplicables si la operació constitueix una o més infraccions tributàries.

Els subjectes que denunciin voluntàriament la infracció davant l’Administració Tributària dins del termini de 3 mesos següents a la data de pagament, identificant l’operació realitzada, el seu import i la identitat de l’altra part, queden exonerats dela sanció. Ambaquesta finalitat, l’administració disposa d’un formulari de denuncia específic.

Com a obligacions addicionals derivades de la nova normativa, cal tenir en compte que tothom (empreses i particulars) han de conservar durant un termini de 5 anys els justificants dels pagaments que no s’hagin fet en efectiu, a fi de poder acreditar la forma de pagament davant l’administració tributària.

Normativa: Ley 7/2012, de 29 de octubre.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome