Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/11/2019

Nou impost sobre actius no productius de les persones jurídiques

Impost sobre actius no productius. Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay. Thank you, Nattanan.

Un nou impost per a evitar l'elusió fiscal i per a redistribuir la renda.

En aquestes dates estem en termini de presentació de la primera declaració sobre actius no productius, que obliga les persones jurídiques a tributar sobre aquells elements del seu patrimoni que no estan afectes a la seva activitat ni són utilitzats pels treballadors o pels socis de manera onerosa.

 

La normativa reguladora d'aquest tribut parteix que la distribució de la riquesa és cada vegada més desigual, i crea aquest impost com a eina de redistribució de la renda. D'altra banda, la norma també pretén reduir les pràctiques actuals d'elusió fiscal, consistents en refugiar patrimoni personal baix estructures societàries, amb la finalitat d'aconseguir opacitat en la titularitat real i evitar els costos fiscals derivats de la titularitat de patrimonis. Segons l'exposició de motius de la norma, aquesta pràctica és insolidària i genera disminució en la recaptació i situacions d'inequitat.

 

El tribut no afecta a les persones físiques, només a les persones jurídiques.

El subjecte passiu del tribut són les persones jurídiques: societats, associacions, fundacions, etc. que siguin titulars, a dia 1 de gener de cada exercici (excepte l'exercici 2017, que es merita a data de 30 de juny), de drets sobre els següents actius que no estiguin afectes a una activitat econòmica:

  • Béns immobles.
  • Vehicles a motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  • Embarcacions de lleure.
  • Aeronaus.
  • Objectes d'art i antiguitats de valor superior a l'establert en la Llei del patrimoni històric.
  • Joies.

 

A l'efecte de la Llei, es consideren titulars no sols els qui siguin propietaris, sinó també els que siguin titulars de drets d'ús, superfície, o usdefruit.

 

Les ONG, associacions o fundacions estan exemptes si els béns es destinen de manera exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

 

No es consideren actius no productius els cedits als socis per preu de mercat, o com a retribució en espècie.


Existeix una certa dificultat en la interpretació de la Llei, perquè el tribut és de nova creació i no existeix doctrina administrativa elaborada que permeti resoldre tota la casuística que pugui produir-se. No obstant això, la norma si que preveu alguns casos de titularitat d'actius subjectes a tributació. En particular, la norma delimita amb molta precisió el supòsit de béns cedits als socis, establint que no seran objecte de tributació els béns cedits als socis o treballadors sempre que constitueixin retribució en espècie pels seus serveis.

 

En cas contrari (si el bé no constitueix una retribució en espècie) s'exclourà de tributació si el soci (o persona vinculada) que utilitza el bé satisfà per això un preu de mercat, treballi efectivament en la societat, i percebi per això una retribució superior al preu de la cessió.

 


Terminis de gestió del tribut.

 

La gestió i ingrés haurà de realitzar-se entre l'1 i el 30 de juny de l'any següent al qual és objecte de liquidació. Excepcionalment, l'autoliquidació corresponent als exercicis 2017, 2018 i 2019 haurà de presentar-se i ingressar-se entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.

 

 

Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay. Thank you, Nattanan :-).

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.Configuració de cookies