Gestoria Mongay

Notícies · Articles
26/03/2013

Obligatorietat sitema NOTESS

Les empreses estan obligades a rebre les notificacions electròniques de la Seguretat Social.

Les empreses estan obligades a rebre notificacions electròniques.

Obligació de recepció per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que els dirigeixi la Seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (d'ara endavant SEDESS).


A partir del dia 1 d'abril de 2013, l'Administració de la Seguretat Social practicarà notificacions electròniques a determinades entitats mitjançant el sistema de compareixença en la SEDESS, en l'adreça electrònica https://sede.seg-social.gob.es.


SUBJECTES OBLIGATS:

Estaran obligats a rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions que en l'exercici de les seves competències els dirigeixi l'Administració de la Seguretat Social:

a) OBLIGATS Al SISTEMA RED. Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar que estiguin obligats a incorporar-se al Sistema de remissió electrònica de dades (d'ara endavant Sistema RED).

b) ADHERITS VOLUNTÀRIAMENT Al SISTEMA RED. Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar que, sense estar obligats a incorporar-se al Sistema RED, s'hi hagin adherit voluntàriament.

c) ADHERITS VOLUNTÀRIAMENT Al SISTEMA SEDESS. Les persones, físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica no inclosos en l'apartat anterior podran manifestar la seva voluntat de rebre les notificacions i comunicacions de l'Administració de la Seguretat Social per mitjans electrònics, a través del servei corresponent de la SEDESS, quedant automàticament obligats a rebre-les mitjançant compareixença en aquesta seu electrònica des que hagin exercitat la seva opció per aquesta forma de notificació.


RESPONSABLE OBLIGAT I AUTORITZAT

Les notificacions i comunicacions electròniques es posaran a disposició, en tot cas, tant del subjecte responsable obligat a rebre-les com de l'autoritzat que a cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema RED del codi de compte de cotització principal.

Com a excepció al previst en el paràgraf anterior, les empreses podran optar perquè les notificacions i comunicacions electròniques es posin exclusivament a la seva disposició o també a la d'un tercer a qui hagin atorgat la seva representació.


INSCRIPCIÓ DE L'APODERAMENT.

Els responsables obligats hauran de formalitzar un apoderament, que haurà d'inscriure's en el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social, posant-se les notificacions i comunicacions electròniques a la disposició dels apoderats des que s'incorpori la seva representació al citat registre.

La vigència del poder podrà ser per un període limitat o de caràcter indefinit. Per a la incorporació del poder al registre serà necessària l'acceptació expressa de l'apoderat. El poder podrà ser objecte de revocació en qualsevol moment; i igualment l'apoderat podrà renunciar al poder en qualsevol moment.


OBLIGATORIETAT DE LES NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS EN SEDESS.

L'obligació de rebre per mitjans electrònics les notificacions i comunicacions efectuades per l'Administració de la Seguretat Social afectarà a totes les actuacions i procediments en matèria de Seguretat Social, inclosos els corresponents a la recaptació dels recursos al fet que es refereix l'article 1 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, amb excepció d'aquells actes derivats de les relacions jurídiques en què aquella actuï en qualitat de subjecte de dret privat.

Sense perjudici de l'establert en l'apartat anterior, l'Administració de la Seguretat Social podrà practicar les notificacions i comunicacions per mitjans no electrònics, en alguns supòsits.

Quan l'Administració de la Seguretat Social hagués practicat la notificació o comunicació per mitjans electrònics i no electrònics, s'entendran produïts tots els efectes administratius de l'acte que es tracti a partir de la primera de les notificacions o comunicacions correctament efectuada.CERTIFICAT ELECTRÒNIC


La identificació dels interessats necessàriament es realitzarà mitjançant certificat electrònic.


PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ

En tot cas, constant la posada a la disposició de les notificacions o comunicacions practicades en la *SEDESS, transcorregut el termini de 10 dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendran rebutjades, donant-se per compliment aquest tràmit i continuant-se amb el procediment, tret que per causes imputables a l'Administració de la Seguretat Social es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés.


INICI DE L'OBLIGATORIETAT DE LES NOTIFICACIONS.

Les empreses rebran una notificació de la resolució sobre la seva inclusió en el sistema de notificació electrònica. En el termini d'un mes a explicar des de l'endemà a aquell en què se'ls notifiqui la resolució, quedaran obligats a comparèixer en la SEDESS.

Sense perjudici del previst en el paràgraf anterior, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre les reclamacions de deute, les providències de constrenyiment i les comunicacions d'inici del procediment de deducció enfront d'entitats públiques emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social, seran notificades electrònicament mitjançant compareixença en la SEDESS una vegada que quedin inicialment obligats en els termes indicats en l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional, com als subjectes qe optin voluntàriament per aquest sistema de notificació, una vegada que optin per aquesta forma de notificació.


NORMATIVA:
Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, per la qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l'àmbit de la Seguretat Social.
Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome