Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/12/2011

Règim jurídic del personal al servei de la llar familiar

Si no existeix contracte escrit, és que la relació és de durada indeterminada.

Si no existeix contracte escrit, és que la relació es de duració indeterminada.

Recentment ha estat modificat el règim jurídic aplicable al personal al servei de la llar familiar, aplicable a les persones que prestin serveis retribuïts consistents en tasques domèstiques, cura o atenció de membres de la família, jardineria, guarderia, conducció de vehicles, quan formin part del conjunt de tasques domèstiques.

La relació s'haurà de formalitzar mitjançant contracte, verbalment o per escrit (el contracte s'haurà de formalitzar obligatòriament per escrit en cas de contractes de durada determinada, la durada de la qual sigui igual o superior a quatre setmanes). El contracte ha de tenir un contingut mínim.

L'import mínim de la retribució és l'import del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual (amb dret a la percepció de dues pagues extraordinàries). Es poden satisfer pagaments en espècie per manutenció o allotjament, l'import del qual no será superior al 30 per cent de les percepcions salarials, i aquest import no es podrà descomptar de la retribución si aquesta queda inferior al mínim indicat. Els límits indicats es refereixen a jornada completa, i s'aplicaran prorratejats en cas de jornada inferior.

Necessàriament, el salari haurà de documentar-se mitjançant el lliurament al treballador d'un rebut de salaris.

La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores, sense perjudici dels temps de presència, a la disposició de l'ocupador. Els temps de presència no podran excedir de 20 hores setmanals en mitjana mensual (excepte compensacions per períodes equivalents de descans), i hauran de retribuir-se, com a mínim, com a hores ordinàries.

El temps de descans mínim és de dotze hores, a comptar des del final d'una jornada i l'inici de de la següent. Aquest temps pot reduir-se a deu hores en el cas de l'empleat de llar interna, compensant-se la resta fins a dotze hores en períodes de fins a quatre setmanes.

L'empleat intern disposarà almenys de dues hores diàries per als menjars principals, que es consideraran temps de descans.

El descans setmanal serà de trenta-sis hores consecutives que comprendran, com a regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals, i el treballador tindrà dret al gaudi de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.

El contracte pot ser objecte d'extinció en els següents suposats:

- Acomiadament disciplinari.

- Acomiadament improcedent (amb dret del treballador a percebre una indemnització, íntegrament en metàl·lic, de 20 dies naturals per any de servei, amb el límit de 12 mensualitats).

- Desistiment de l'ocupador (amb dret del treballador a percebre una indemnització, íntegrament en metàl·lic, en quantia equivalent a dotze dies naturals per any de servei, amb el límit de sis mensualitats. La quantia de la indemnització de dotze dies s'aplica únicament als contractes celebrats a partir de l'1 de gener de 2012).

- Extinció per causes objectives.


Normativa: Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal al servei de la llar familiar.


Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome