Gestoria Mongay

Notícies · Articles
01/05/2007

SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

El dia 19 d'abril de 2007 ha entrat en vigor la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. L'objectiu explícit d'aquesta Llei és reduir la sinistralitat laboral en el sector de la construcció, at s que es considera que l'excés de subcontractació pot facilitar l'aparició de pr ctiques incompatibles amb la seguretat i la salut en el treball.

 1. Exigir que les subcontractacions que es produeixen a partir del tercer nivell de subcontractació responguin a causes objectives, a fi de prevenir pr ctiques de subcontractació abusiva.

2. Exigir requisits de qualitat o solv ncia a les empreses que actuin en el sector de la construcció.

3. Introduir mecanismes de transpar ncia a les obres de construcció, mitjançant la creació del Registre d'empreses acreditades i el Llibre de Subcontractació.

REQUISITS GENERALS EXIGIBLES A LES EMPRESES PER INTERVENIR EN UN PROCÉS DE SUBCONTRACTACIÓ.

 

A) Tenir una organització productiva pròpia.

B) Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats propis de l'activitat empresarial.

C) Exercir directament les facultats d'organització i direcció de les tasques realitzades pels seus treballadors a l'obra. En el cas de treballadors aut noms, executar el treball amb autonomia i responsabilitat propis i fora de l' mbit d'organització i direcció de l'empresa que l'ha contractat.

D) Acreditar que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, amb formació necess ria en mat ria de prevenció de riscos laborals.

E) Estar inscrites al registre d'Empreses Acreditades

F) Disposar de documentació que acrediti la possessió de la maquin ria que utilitza.

REQUISITS I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE SUBCONTRACTACIÓ

La Llei estableix les següents condicions de subcontractació:

I. Limitació de la subcontractació al tercer nivell. Aquesta limitació implica que els diferents agents del procés constructiu tenen les següents possibilitats de contractació:

- El promotor pot contractar directament amb tots els contractistes que consideri necessaris, bé siguin persones físiques o societats.

- El contractista pot contractar amb empreses subcontractistes o treballadors aut noms.

- Els primer i segon subcontractistes poden subcontractar els treballs, sempre que el subcontractat no sigui una empresa que només aporti mà d'obra.

- El tercer subcontractista NO PODRÁ SUBCONTRACTAR els treballs que hagi subcontractat d'un altre subcontractista. Tanmateix, es podran produir subcontractacions a partir del tercer nivell, en els següents sup sits, quan sigui necessari segons criteri de la direcció facultativa: .

Casos fortuïts.

Exigències de l'especialització dels treballs .

Complicacions tècniques de la producció .

Circumstàncies de força major.

La subcontractació a partir del tercer nivell requerir aprovació pr via de la direcció facultativa, que haurà de constar en el Llibre de Subcontractació.

II. Prohibició de subcontractació als treballadors autònoms

El treballador autònom que no tingui contractats treballadors en r gim general NO PODR SUBCONTRACTAR ni a d'altres empreses ni a d'altres treballadors aut noms.

REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES

Es crear el Registre d'Empreses Acreditades, on s'hauran d'inscriure obligat riament totes les empreses que vulguin participar en procediments de subcontractació.

LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ

És obligatori que els contractistes tinguin A CADA OBRA un Llibre de Subcontractació, on hauran de constar les següents dades: . Totes les subcontractacions realitzades . El nivell de subcontractació . L'objecte del contracte . La identificació de la persona que exerceix les funcions directives . Els representants legals dels treballadors . Data de lliurament del pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa subcontractista i treballador aut nom . Instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome