Gestoria Mongay

Notícies · Articles
28/12/2012

Tributació de l'IVA en les execucions d'obra

Tributació de l´IVA en les execucions d´obra

Amb efectes del dia 31 d'octubre de 2012 s’ha modificat la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit a fi d'incloure un nou supòsit d'inversió de subjecte passiu.

Requisits per a l'aplicació de la inversió del subjecte passiu:

El destinatari de les operacions ha d'actuar amb la condició d'empresari o professional.

  • Les operacions realitzades han de tenir per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d'edificacions.
  • Les operacions realitzades han de tenir la naturalesa jurídica d'execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, inclosa la cessió de personal necessari per a la seva realització.

Aquestes operacions han de ser conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el/s contractiste/s principal/s, qualsevol que sigui la forma oral o escrita dels contractes celebrats. La inversió del subjecte passiu també es produirà, en els casos d'execucions d'obra i cessions de personal efectuades per al contractista principal o altres subcontractistes, quan siguin conseqüència o portin causa en un contracte principal, que tingui per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d'edificacions.


En conseqüència, l'obligat a ingressar l'IVA és

  • En els casos de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista, el promotor.
  • En els casos de contractes formalitzats entre contractista principal i subcontractista, el contractista principal.


Formalització de la factura:

El contractista emetrà factura sense IVA, havent de fer constar en la mateixa que el subjecte passiu de l'impost és el destinatari de l'operació o, a partir de l'1 de gener de 2013, l'esment “inversió del subjecte passiu”.
El promotor no haurà d'emetre factura alguna. En rebre la factura del contractista, inclourà a la seva declaració l'IVA reportat i suportat de l'operació.


Data d'entrada en vigor de la inversió de subjecte passiu:

S'aplicarà exclusivament a aquelles operacions la meritació de les quals es produeixi a partir del 31 d'octubre de 2012, incloent-se aquest mateix dia.

Cal tenir en compte:

La meritació es produeix amb la posada a disposició o recepció total o parcial de l'obra per part del destinatari, o bé en el moment del cobrament de les certificacions d'obra per part dels contractistes o subcontractistes si aquest fos anterior.

L'expedició de certificacions d'obra en les quals es documentin l'estat d'avanç de les obres no determinarà per si mateixes la meritació. L’endós, descompte o pignoració de la certificació d'obra no pot considerar-se com a pagament anticipat.

En cas que el contractista estigui en règim simplificat d'IVA:

En cas que el contractista sigui un subjecte passiu acollit al règim simplificat d'IVA, és igualment aplicable la inversió de subjecte passiu. El promotor haurà d'ingressar l'IVA sense que suposi modificació de la quota de l'impost a ingressar pel contractista acollit al règim simplificat.


Per a més informació, veure la Consulta de la Direcció general de Tributs V2583-12, de data 27/12/2012, en el següent enllaç:

http://petete.minhap.es/scripts/know3.exe/tributos/consuvin/texto.htm?ndoc=24640&consulta=%2*EEN+*NUM%2*DCONSULTA+%28V%32%35%38%33%2D%31%32%29&*Pos=0&*UD=1


Normativa: lletra f) de l'article 84.Un.2º LIVA afegida per la Llei 7/2012.

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome