Gestoria Mongay

Notícies · Newsletter
03/12/2014

Reforma fiscal: principals modificacions en l'IRPF

Darrerament ha estat publicat el bloc normatiu que regula la reforma fiscal que majoritàriament entrarà en vigor en l'exercici 2015.  La reforma és de gran abast i afecta a les principals figures del sistema tributari; entre elles, l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l'Impost sobre Societats (IS), i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Pel seu gran interès, en aquesta i en successives comunicacions anirem informant de les novetats més rellevants d'aquesta nova regulació.

 

Enumerem a continuació les principals modificacions en l'IRPF, tot i que algunes d'elles seran analitzades amb més deteniment en properes informacions:

 • Es redueix la pressió fiscal general per l'increment dels mínims personals i familiars i la reducció general de tipus, tant de la base general com de la de l'estalvi. Amb aquesta mesura, el llindar de tributació (la quantia a partir de la qual un contribuent tributa per l'IRPF) se situa en els 12.000 € anuals.
 • S'estableixen noves deduccions anticipades per a famílies nombroses, o amb fills o ascendents discapacitats.
 • Es fomenta l'estalvi previsional, amb vàries mesures fiscalment molt interessants.
 • Es rebaixen els tipus de retenció, tot i que la reducció és progressiva.
 • Desapareix la deducció del 10,05% pels arrendataris d'habitatge habitual.
 • S'unifica la reducció per a propietaris que lloguin un habitatge, que s'estableix en el 60% del rendiment net obtingut que es declari.
 • Es manté l'exempció en cas de venda d'habitatge habitual sempre que hi hagi reinversió en un altre habitatge habitual.
 • Es manté -però se'n modifica la regulació- del règim transitori en cas de venda de béns adquirits abans de l'any 1994.
 • Es manté l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament però es limita a 180.000 €.
 • Disminueix la reducció per rendiments irregulars (del 40% passa a ser del 30%).
 • S'elimina l'exempció de 1.500 € de dividends.
 • Es redueix el límit de desgravació per aportacions a plans de pensions (el límit passa dels 10.000 € als 8.000 € anuals).
 • S'incrementa la deducció per donacions.

 

Tornar al llistat
Enviar a un amic


Pic

Experiència

Més de 50 anys evolucionant des dels serveis de gestoria tradicionals cap als serveis més especialitzats de consultoria legal i jurídica.

Pic

Professionalitat

Advocats i professionals col·legiats especialitzats en l’assessorament d’empreses i particulars.

Pic

Diferenciació

Coordinació dels serveis de gestió d’empresa amb els criteris jurídics i econòmics més especialitzats.

Pic

Assessorament

Esforç i creativitat en garantir el vostre assessorament permanent.

Pic

Flexibilitat

Agilitat i adaptació a les necessitats dels nostres clients.


Gestoria Mongay
 


Avís important

El seu navegador està obsolet, moltes funcionalitats de la web no es veuran correctament.
Li recomanem que actualitzi el navegador o que instal·li un d'aquests dos:
   -Mozilla Firefox
   -Google Chrome